Forskningsprojekt
- CFT i grupp

Syftet med studien är att undersöka effekterna av CFT i grupp. Det kommer bli ett viktigt bidrag till svensk & internationell forskning om CFT. Detta kommer undersökas i en randomiserad studie med kontrollgrupp (RCT) och bli den första i sitt slag i Sverige. Studien leds av Dr. Sima Wolgast vid Psykologiska Institutionen på Lunds Universitet i samarbete med CFTinstitutet.

SYFTE

Vi söker dig som jobbar med CFT och är intresserad av att leda grupper i CFT.

 • Leg. psykolog eller psykoterapeut
 • Som har min. 1 års utbildning i CFT eller motsvarande (t.ex. specialistkurs för psykologer).
 • Som har jobbat i min. 1 år med CFT
 • Du behöver inte ha genomfört eller utbildning i att genomföra CFT i grupp (det får du inom ramen för forskningsprojektet)
 • Du har möjlighet att rekrytera deltagare till minst två CFT-grupper (20-24 patienter totalt).
 • Du ska kunna starta upp grupperna våren eller hösten 2023

FÖR VEM?

Inklusionskriterier

 • Patientgruppen ska motsvara primärvård eller psykiatri.
 • Grupperna är transdiagnostiska och patienter kan ha en eller flera diagnoser men ska uppfylla kriterier för någon affektiv diagnos (depression eller ångest). Exklusionskriterie är samtidigt missbruk eller psykos.

Support

 • Som behandlare kommer du att utbildas i gruppkonceptet med hjälp av en e-kurs. Läs mer om gruppkonceptet här.
 • Gruppkonceptet baseras på ett gruppkoncept utvecklat av CFTs grundare Paul Gilbert och har i Sveirge utvärderats för primärvården med signifikanta resultat som presenterades på den Internationella CFT konferensen 2013. Vidare har konceptet vidareutvecklats och avprövats för allmän psykiatrin i Malmö.
 • CFT-grupper har visat sig fungera väl i en rad olika kontexter oavsett symptombild.
 • Kursen är gratis.
 • Du får allt material du behöver för att genomföra gruppen och detta får du sedan behålla och kan använda i behandling (men inte utbilda andra behandlare i eller använda i andra sammanhang).
 • Om du har deltagit i e-kursen och sedan inte genomför gruppstudien kommer du att krävas på en ersättning för e-kursen.
 • All datainsamling sker elektroniskt via Lunds Universitet och det behöver inte behandlare hålla reda på.
 • Studien är etikprövad och godkänd av Etiknämnden.


Genomförande

 • Behandlaren rekryterar patienter till studien enligt inklusionskriterierna ovan (du får mallar för inbjudan från oss).
 • Patienterna kommer att randomiseras till grupp A eller B. Grupp A får påbörja sin behandling omgående. Grupp B sätts på väntelista (med vanlig behandling (treatment as usual) i 12 veckor innan de får påbörja samma gruppbehandling som Grupp A. 
 • Varje grupp behöver bestå av 10-12 personer.
 • Gruppkonceptet löper över 12 veckor, varje vecka, ca 2 h. Gruppen följs sedan upp efter 3 månader. 
 • Patienterna kommer behöva göra skattningar i början av behandlingen, i slutet och vid 3 månaders uppföljningen. Detta sker elektroniskt via Lunds Universitet och är inget behandlaren behöver administrera.